Web-palvelinohjelmointi, 2018/19 (syksy)

TTY Porin lukuvuoden 2018/19 Web-palvelinohjelmointi -kurssin syyslukukauden toteutusAll exercises

Exercise Status Deadline Download exercise
set00-Set00_00.Sandbox (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_01.HelloWorld (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_02.HelloPaths (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_03.HelloRequestParams (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_04.Calculator (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_05.HelloThymeleaf (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_06.HelloModel (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_07.HelloForm (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_08.HelloPostRedirectGet (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_09.HelloList (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_10.Notebook (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_11.HelloObjects (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_12.HelloPathVariables (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_13.HelloIndividualPages (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set01-Set01_14.TodoApplication (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set02-Set02_01.KnockKnock (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set02-Set02_02.HelloBrowser (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set02-Set02_03.HelloServer (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set02-Set02_04.HelloDatabase (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set02-Set02_05.HelloInsert (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set02-Set02_06.ItemDatabase (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set02-Set02_07.TodoDatabase (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set02-Set02_08.BankTransfer (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set02-Set02_09.SimpleBanking (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set02-Set02_10.AirportsAndAircrafts (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set02-Set02_11.MovieDatabase (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set03-Set03_01.Jobs (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set03-Set03_02.LastMessages (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set03-Set03_03.ExamsAndQuestions (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set03-Set03_04.GifBin (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set03-Set03_05.FileManager (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set03-Set03_06.HelloSession (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set03-Set03_07.ReloadHeroes (expired) 15.09.2019 23:59 zip
set03-Set03_08.EuroShopper (expired) 15.09.2019 23:59 zip