Metropolia Metropolia rgb a eng

Metropolia AMK

Courses

Java Programming 1, fall 2017 (Alm) (metropolia-metropolia-java1-alm-2017)

Metropolia / IT / autumn 2017, Java Programming 1, TX00CN08-3003

Java Programming 2, fall 2017 (Alm) (metropolia-metropolia-java2-alm-2017)

Metropolia / IT / autumn 2017, Java Programming 2, TX00CO34-3002

Olio / Ohjelmoinnin perusopetus (metropolia-Metropolia-oliot-3014)

A mysterious course without description.

TX00BT41-3026 Oliot, rD (syksy 2016) (metropolia-metropolia-TX00BT41-3026-Oliot-rD-2016)

A mysterious course without description.

TX00BT41-3037 Oliot, rB (kevät 2018) (metropolia-metropolia-TX00BT41-3037-Oliot-rB-2018)

Oliot P4 2018 (hm)

Ohjelmoinnin MOOC 2015 (metropolia-mooc-2015)

A mysterious course without description.

Intro to Programming (TX00CN06-3001) (metropolia-mooc-english-part1-2013)

Object oriented programming with Java, part I

TX00BT41-3036-OliotrA (syksy 2017) (metropolia-mooc-finnish-2016)

A mysterious course without description.

TX00BT41-3038 Oliot, rC (kevät 2018) (metropolia-mooc-finnish-2016-OliotP3-2018)

P3 Oliot KA

OO programming 1 (TX00CD46), fall 2016 (metropolia-oop1f2016)

A mysterious course without description.

OO programming 2 (TX00CD46), fall 2016 (metropolia-oop2f2016)

A mysterious course without description.

TI00AA43-3005-Java-P1 (metropolia-TI00AA43-3005-Java-P1)

A mysterious course without description.

TI00AA43-3005-Java-P2 (metropolia-TI00AA43-3005-Java-P2)

A mysterious course without description.

TX00AB26-3003 Java basics (metropolia-TX00AB26-3003-01)

A mysterious course without description.

TX00BT41-3013 Oliot, rB (kevät 2016) (metropolia-TX00BT41-3013-Oliot-rB-2016)

A mysterious course without description.

TX00BT41-3023-Oliot-rA-2016 (metropolia-TX00BT41-3023-Oliot-rA-2016)

A mysterious course without description.

Oliot, rB TX00BT41-3024 (kevät 2017) (metropolia-TX00BT41-3024-Oliot-rB-2017)

A mysterious course without description.

TX00BT41-3025-Oliot-rC-2017 (metropolia-TX00BT41-3025-Oliot-rC-2017)

A mysterious course without description.

TX00BT41-3035 Oliot, rD (syksy 2017) (metropolia-TX00BT41-3035-Oliot-rD-2017)

A mysterious course without description.

TX00CF86-3001 Games (metropolia-TX00CF86-3001)

A mysterious course without description.

Java programming (metropolia-TX00CF86-3003-Games)

A mysterious course without description.

Java Part 1 (metropolia-TX00CN06-3001-Java1)

Introduction to Programming (TX00CN06-3001)

Java programming (metropolia-TXooCF86-3003-Games)

A mysterious course without description.